Albina

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

De Buurtkerk is een jonge evangelische kerkgemeenschap en richt zich op drie noden te weten;
de geestelijke nood, de relationele nood (eenzaamheid) en de materiële nood (armoede).
Vanuit dat perspectief organiseren we diverse activiteiten op geestelijk,
sociaal maatschappelijk en educatief gebied die een antwoord geven op de bovengenoemde drie noden en perspectief bieden op een betere toekomst.

Vanuit dat perspectief ondersteunen we ook een zendingspost, in het plaatsje Albina in Suriname, met een maandelijkse financiële bijdrage. Eén keer per maand doen we een collecte op zondag. Dit is voor ons de manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is. De zendingspost bestaat uit een kerkgebouw waar elke zondag samenkomsten worden gehouden, een Bijbelschool waar Bijbelstudies worden gegeven, acht onderkomens waar mensen (tijdelijk) worden opgevangen, een keuken, douches en sanitaire voorzieningen.

Ons doel:
Wij willen heel graag met een klein team naar Suriname afreizen om het achterstallige onderhoud aan de gebouwen van deze zendingspost aan te pakken. Zo zijn o.a. de golfplatendaken van de diverse gebouwen aan vervanging toe en dient er nodig schilderwerk te worden verricht.

Waarom verdient dit zendingsproject onze aandacht:
Voor de beantwoording van deze vraag geven we u onderstaand de nodige achtergrondinformatie over het plaatsje Albina en het belangrijke werk wat daar door deze zendingspost wordt verricht. Hopelijk wilt u de tijd en moeite nemen om deze achtergrondinformatie door te nemen.

Albina:
Albina is het grensplaatsje waar de Surinaamse kuststrook door de Marowijne rivier wordt gescheiden van Frans Guyana. Ooit was Albina een geliefde badplaats. Het stadje was befaamd om haar witte zoetwaterstranden tegen de achtergrond van wuivende palmen en fraaie, statige houten landhuizen.

 

 

 

 

 

 

‘Nu is Albina een vergeten gat’.
Het strand, vol lege flessen, blikjes en ander afval, biedt een mistroostige aanblik.
Criminele activiteiten van lokaal opererende bendes zorgen voor veel overlast.
Dit is met name het gevolg van de Binnenlandse Oorlog die zich in de tachtigerjaren (1986-1992), afspeelde.
Onder de inwoners van Albina is nog veel oud zeer.
In elke conversatie over Albina, valt na een paar zinnen al snel het woord ‘oorlog’.
Na de Binnenlandse Oorlog, was er van Albina dan ook weinig meer over.
Albina werd grotendeels door de strijdende partijen vernietigd.
De oorlog denderde er als een bulldozer overheen en liet het in rookpluimen achter.
Bewoners, bevreesd voor hun hachje, renden voor hun leven en staken massaal de grensrivier Marowijne over naar het buurland Frans-Guyana.


 

 

 

 

Na de vrede en het herstel van de democratie kwam de wederopbouw in dit gebied veel te langzaam op gang.
Albina werd aan haar lot overgelaten. Dit is nog steeds merkbaar.
Zo voldoen 51% van de woningen in Albina niet aan (Surinaamse) minimumeisen.
Nog enkele cijfers: in de verschillende districten in Suriname hebben gezinnen van tien personen gemiddeld minder dan vier kamers ter beschikking.
Daarentegen hebben gezinnen van vijftien personen in Albina gemiddeld twee kamers tot hun beschikking.
Daarbij is de werkloosheid in Albina groot.
Exacte cijfers zijn niet paraat, maar ongeveer één op de drie volwassenen heeft geen werk.
Ook is het slagingspercentage op de school in Albina onder het landelijk gemiddelde.
Deze problematieken hebben vooral zware gevolgen voor de Marrons (nakomelingen van gevluchte slaven uit Afrika).

Zendingspost Albina:
In 1966 werd er in Albina een zendingshuis opgericht.
Vandaar uit werd door Rob en Els Sussenbach de geloofsgemeenschap “Vrije evangelisatie Albina” gesticht.
Er werd een kerkzaaltje gebouwd waarin wekelijks diensten werden gehouden.

In de eerste jaren werd er vooral veel evangelisatiewerk verricht in de dorpen langs de grensrivier de Marowijne. Dit werk richtte zich met name op de Karaïeb-indianen (nu: Inheemsen) en op de savanne onder een andere Indianenstam, de Arowakken.

Door dit werk ontstonden er meerdere kleine geloofsgemeenschappen langs de rivier en in het binnenland van Suriname.
Naast het zendingshuis werd later, op hetzelfde terrein, een Bijbelschool opgericht waar Rob als coördinator en docent optrad en waar met gastdocenten o.a. uit Paramaribo Bijbelonderwijs werd gegeven aan de leiders en oudsten van de kleine gemeentes in het binnenland.
Vervolgens werden er diverse onderkomens op het terrein gebouwd waar Bijbelschool cursisten en mensen in nood (tijdelijk) konden verblijven.
De toestand die in 1992 na de Binnenlandse Oorlog werd aangetroffen was bepaald niet bemoedigend.
In Albina was het een chaos. De huizen, waaronder ook het zendingshuis en het kerkgebouw waren verwoest, de winkels geplunderd, al het bruikbare was gesloopt en de overgebleven mensen waren in wanhoop.
Toch keerden langzamerhand een groot aantal Marrons en Inheemsen vanuit Frans Guyana terug naar dit troosteloze gebied in en om Albina.

Omdat de hulp in dit gebied nauwelijks op gang kwam is de zendingspost toen begonnen met hulp te verlenen aan de duizenden vluchtelingen.
Zo is er geholpen bij de registratie en distributie van meer dan 700 gezinnen (meer dan 3.500 mensen).
De mensen hadden helemaal niets meer dus allerlei soorten goederen werden vanuit Nederland met zeecontainers naar Albina verscheept.
Bij de verdeling van de goederen werd geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen.

Individuele gelovigen uit Nederland, de Zuid Oost Azië Vluchtelingenzorg (ZOA) en de Duitse hulporganisatie Hilfe für Brüder hebben toen donaties gedaan.
Met deze steun werd het zendingshuis en kerkgebouw herbouwd en kon er gewerkt worden aan de wederopbouw van Albina. Zo zijn er een vijftigtal huisjes herbouwd en werden bouwmaterialen aan de mensen uitgedeeld.
Deze hulpverlening werd erkend door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in Paramaribo.
In de periode daarna breidde het zendingswerk zich uit onder de Marrons.
Dit is ook de bevolking die het hardste is getroffen tijdens de oorlog.

In 2017 is oprichter Rob Sussenbach overleden.
Het werk wordt onverminderd voortgezet door Els Sussenbach en door haar schoonzoon en dochter Ruben en Jeanine Setropawiro-Sussenbach, in samenwerking met de lokale oudsten van de kleine zelfstandige gemeenten aan beide zijden van de Marowijnerivier.
De zendingspost is een plek waar hoop en liefde voor God en de mensen aanwezig is.
Het is een plek waar mensen in nood terecht kunnen.
Mensen van allerlei achtergronden komen hier voor geestelijke en praktische hulp.

Het kinder- en jeugdwerk heeft altijd een voorname plaats ingenomen in de arbeid.
Elke week bezoeken zo’n 50 tot 70 kinderen van diverse achtergronden de kinderclub.
Daarnaast wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden zodat de kinderen met een diploma van school gaan.

Hulpvraag:
Voor het voortbestaan van deze zendingspost moet er nodig onderhoud aan de verschillende gebouwen worden verricht.

Suriname kampt met grote financiële problemen en dat is vooral in een achtergesteld gebied als Albina te merken. Door alle prijsstijgingen kan de zendingspost dit onderhoud niet zelf betalen.

Ons plan is om in de zomervakantie van 2020 met een klein gezelschap naar Suriname af te reizen.
We willen daar zo’n drie weken naartoe gaan om onze handen uit de mouwen te steken.
Het doel is om al het nodigde onderhoud aan de gebouwen te verrichten zodat deze de komende jaren optimaal gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor deze gebouwen ook bestemd zijn.

We willen u vragen om ons te steunen om dit project tot een succes te maken.
Alle materialen willen wij ter plekke gaan aankopen zodat de winst op de materialen ook voor de bevolking is.

In totaal hebben we voor de uitvoering van ons plan financiële ondersteuning ter waarde van € 25.000,- nodig. Hiervoor doen we een beroep op u.

We hopen dat u dit project van de Buurtkerk met een bijdrage wilt ondersteunen.
Een bijdrage kunt u overmaken op rekening N14RABO0136983979, t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. Albina

Daarmee helpt u ons in het op een praktische wijze uitdelen van de liefde van Christus aan een grote groep mensen die in een achterstandssituatie verkeert maar die we een betere toekomst toewensen!

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen? Neemt u dan contact met ons op:

Telefoon: 06 4070 9947

Email: info@debuurtkerk.nl, werkersindewijngaard@gmail.com

Website: www.debuurtkerk.nl

Met vriendelijke groet,

André van Wijnbergen,          Dinant Baan,
pastor van de Buurtkerk         Initiatiefnemer plan gebouwonderhoud