Coos BoomsmaCultureel zendeling binnen Nederland

: Nederland

  Geroepen om een bruggenbouwer te zijn.

  Na zijn bekering ontdekte Coos dat er in de achterstandswijken van Nederland een nieuwe subcultuur begint te ontstaan, jongeren uit de Hip Hop cultuur, die tot geloof gekomen zijn, de reformatie omhelzen en een honger hebben naar een diepere kennis van Gods woord, de kerkgeschiedenis en op zoek zijn naar gefundeerde aanbidding en prediking.

  Iets dat in hun omgeving zeer moeilijk te vinden is. Bij de gevestigde kerken vinden zij geen aansluiting, de kloof tussen hen en de prediking waar zij eigenlijk naar verlangen is voor hen vrijwel onoverbrugbaar, aan de ene kant omdat ze niet weten waar ze die moeten zoeken en omdat door culturele verschillen de kerkcultuur in onze gevestigde kerken vaak afstandelijk op hen overkomt, aan de andere kant omdat helaas vaak met een oordeel naar hun vrijmoedigheid, kleding en muziek keus gekeken word.

  Coos voelt zich door God geroepen om deze kloof te overbruggen, door de vertaalslag te maken, door in de leefwereld van deze jongeren zelf te gaan staan en hen daar Bijbels gefundeerd onderwijs te bieden, om een brug te slaan tussen reformatorische prediking en de jongeren uit deze subcultuur.

  Onder de naam “Operation REFO” (Rescuing Everyone From Oppression) wil hij samen met de Evangelische rappers als; Shock Disciple, Jay Way en anderen deze jongeren steunen en onderwijzen, Bijbelstudies organiseren en conferentie beleggen waar D.V. voorgangers en theologen hen kunnen onderwijzen in de diepe en rijke theologie van de reformatie.

  Ook is het de bedoeling dat we met de deelnemende jongeren ons geloof handen en voeten zullen geven, door in de praktijk te brengen wat we leren, dit in de vorm van een maatschappelijke stage, bij bijvoorbeeld “Tot Heil Des Volks” of “Het Leger Des Heils”.

  Verder is het de bedoeling dat we lesmateriaal gaan ontwikkelen dat is afgestemd op de leefwereld van deze jongeren zonder te kort doen aan de boodschap van het Evangelie.

  In 2011, mochten ze al een avond met Conrad Mbewe organiseren in de Bijlmer, hier kwamen toen 140 jongeren op af, die allemaal drie kwartier ademloos hebben zitten luisteren naar deze voorganger uit Afrika.

  Sinds 2013 organiseren ze ieder kwartaal een “Readingsession”, dit is een dag waarin een groep jongeren onder leiding van een Bijbelleraar, samen door bijvoorbeeld één van de brieven van Paulus lezen en uitleg ontvangen.

  Het is een zegen om zo samen te zien hoe de verschillende delen van een brief of bijvoorbeeld de Bergrede, in elkaar haken en uitleg geven over elkaar.

  Ook werken ze op het moment aan een curriculum om jongeren te helpen hun geloof in onze heiland te verdedigen, deze cursus, geeft Coos op dit moment aan een kleine groep jongeren in zijn eigen gemeente.

  Wilt U het werk van Operation REFO financieel ondersteunen, kunt een gift overmaken naar NL14RABO0136983979 o.v.v. Operation REFO t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.