Martin en Jeanet PenningBijbelschool Gospel for Europe

: Hilversum - Nederland: gospelforeurope.nl: NL61RABO0310595673

  De Heere volgen

  In 1990 zijn we tot geloof gekomen en hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd.
  We ervaren het als de allergrootste zegen dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus onze zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van ons hart is. Na al die jaren met Hem te hebben gewandeld kunnen we er van getuigen dat de Heere Jezus ons leven heeft geleid.

  Ons leven

  Na het afronden van onze studie hebben wij eerst twee jaar in Suriname gewerkt. Martin
  als fysiotherapeut en Jeanet als onderwijzeres. Daarna zijn we teruggekomen in Nederland en
  zijn we zowel werkzaam geweest in Duitsland als in Nederland. Maar na een aantal jaar groeide bij ons beiden het verlangen om een theologische opleiding te gaan volgen. Wij zijn samen gestart met de opleiding aan de Evangelische Theologische Academie. Tijdens deze opleiding kregen wij de vrijmoedigheid om met dat wat we geleerd hadden iets te gaan doen. Martin is toen gaan werken bij een van de Jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Na drie jaar kwam er een vraag van de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek om daar kerkelijk werker te worden. In deze gemeente mochten we de Heere twee jaar dienen en daarna acht jaar in de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending.

  Gospel for Europe

  Vanaf september 2016 maken wij, samen met Leander en Joanne Janse, onderdeel uit van het leidersteam van Gospel for Europe. Gospel for Europe is een eenjarige reformatorisch evangelische fulltime Bijbelschool waar studenten les krijgen en waar we samen, studenten en leiding, een leefgemeenschap vormen. De visie van Gospel for Europe is: “Ga uit, maak uit alle volken discipelen van Jezus Christus, leer hen onderhouden wat Hij geboden heeft en red de verlorenen die ten dode wankelen” (n.a.v. Matth. 28:19 en Spr. 24:11). De tijd is kort want Jezus komt! (Op. 22:12). Het is ons verlangen dat we op de Bijbelschool en in de leefgemeenschap door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.

  Gospel for Europe onze opdracht

  • Studenten opleiden voor de Grote Opdracht, het Evangelie van Jezus Christus te brengen aan alle mensen in Europa, ongeacht taal, ras en oplei- ding, door middel van Zending, Evangelisatie en Gemeentestichting.
  • Studenten meer kennis te laten opdoen van Gods Woord en door de leefgemeenschap gevormd te worden naar het beeld van Christus.
  • Studenten opleiden om ‘gewoon’ een radicale getuige van de Heere Jezus te zijn op de werkplek.

  Gospel for Europe onze leefstijl

  • Het is ons verlangen dat Jezus Christus in ons openbaar wordt, waardoor we een heilig leven zullen leven.
  • In afhankelijkheid van de Heilige Geest gehoorzamen we God, wat het ook kost, in het besef van wat de Heere Jezus gezegd heeft ‘zonder Mij kun je niets doen’.
  • We vertrouwen God dat Hij ons tegemoet komt in elke nood die we tegenkomen in de dienst aan Hem.
  • We zijn toegewijd aan de eenheid en saamhorig- heid in de gehele leefgemeenschap van broeders en zusters in Christus.

  E-mail: m.penning@gospelforeurope.nl

  Website: www.gospelforeurope.nl

  Mocht u Martin en Jeanet financieel willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op NL61RABO0310595673 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Fulltime Bijbelschool GfE.